Výzvy

Rada hl. m. Prahy dne 26. srpna 2019 schválila navýšení alokace 51. výzvy: ZDE   ***   

Výzva č. 42 – Zvýšení dostupnosti zařízení péče o děti II

Prioritní osa:4. Vzdělání a vzdělanost a podpora zaměstnanostiSpecifický cíl
SC 4.3 Zvýšení dostupnosti zařízení péče o děti
Stav:Příjem žádostí
Datum vyhlášení výzvy:7.3.2018
Zahájení příjmu žádostí:9.4.2018
Ukončení příjmu žádostí:28.11.2019
Celková alokace:21 mil. Kč
Alokace na váš projekt:942 000 – 7 443 912 Kč

Informace:

K 27. 8. 2019 bylo do této výzvy podáno 19 žádostí o podporu v celkové výši 73 248 605 Kč, což činí 349 % z celkové alokace výzvy (21 mil. Kč).

Počet schválených žádostí o podporu v ZHMP – 5 z  objemu 17 701 179 Kč

Počet žádostí s uzavřenou smlouvou o financování – 4

Počet žádostí o podporu ve fázi příprava smlouvy – 1


Dne 15. 7. 2019 byla Radou hl. m. Prahy schválena revokace výzvy č. 42, kterou se ve výzvě č. 42 vypouští povinnost zahájení realizace do 6 měsíců od schválení projektů Zastupitelstvem hl. m. Prahy.

V souvislosti s touto změnou došlo také k udělení výjimky z Pravidel pro žadatele a příjemce Operačního programu Praha – pól růstu ČR Metodickým dopisem č. 2/2019 ředitele odboru evropských fondů ze dne 2. července 2019. Tímto dopisem se projektům předloženým v rámci 42. výzvy OP PPR uděluje výjimka z povinnosti zahájit realizaci projektu nejpozději do 6 měsíců od schválení projektů Zastupitelstvem hl. m. Prahy, která je stanovena v kap. 11.1 Pravidel pro žadatele a příjemce OP PPR.

Výjimka se vztahuje na všechny projekty v dané výzvě, u nichž zahájení realizace do 6 měsíců od schválení projektů Zastupitelstvem hl. m. Prahy není možné kvůli řádnému dokončení realizace předcházejícího projektu financovaného z ESI fondů.

Projekty, které výjimku využijí, musí splnit následující:

 1. řádně dokončit předchozí projekt realizovaný z ESI fondů,
 2. dodržet lhůtu pro nejzazší ukončení realizace projektu (navazujícího) dle textu výzvy č. 42.

O prodloužení termínu pro zahájení realizace není nutné individuálně žádat.


Zastupitelstvo hl. m. Prahy dne 20. června 2019 schválilo poskytnutí podpory 4 projektům předloženým v rámci 42. výzvy Operačního programu Praha – pól růstu ČR. Celková výše rozpočtů schválených projektů činí 15,47 mil. Kč. Z důvodu vyčerpání alokace výzvy je jeden projekt zařazen do zásobníku náhradních projektů. Projekty jsou zaměřeny na provoz dětských skupin.

Usnesení ZHMP: http://zastupitelstvo.praha.eu/ina2014/tedusndetail.aspx?id=568943


Rada hl. m. Prahy schválila dne 21. 1. 2019 revokaci výzvy č. 42 – Zvýšení dostupnosti zařízení péče o děti II. Tato revize nabývá účinnosti od 21. 1. 2019.

Obsahem revokace byla úprava prodloužení termínu ukončení příjmu žádostí o podporu. V rámci této výzvy byly doposud předloženy dvě žádosti o podporu. Odbor evropských fondů MHMP se tak vzhledem k dosavadnímu nenaplnění alokace výzvy a na základě zájmu o prodloužení výzvy ze strany potencionálních žadatelů rozhodl prodloužit výzvu č. 42 do 28. 11. 2019.


Zastupitelstvo hl. m. Prahy dne 24. ledna 2019 schválilo poskytnutí podpory dalšího projektu předloženého v rámci 42. výzvy Operačního programu Praha – pól růstu ČR. Podpora bude směřovat do oblasti „Zvýšení dostupnosti zařízení péče o děti“. Celková výše projektu činí 3,93 mil. Kč, projekt je zaměřen na provoz dětské skupinky.

Usnesení ZHMP:  http://zastupitelstvo.praha.eu/ina2014/tedusndetail.aspx?id=551294


Zastupitelstvo hl. m. Prahy dne 6. září 2018 schválilo poskytnutí podpory projektu předloženého v rámci 42. výzvy Operačního programu Praha – pól růstu ČR. Podpora bude tedy směřovat do oblasti „Zvýšení dostupnosti zařízení péče o děti“. Celková výše projektu činí 3,63 mil. Kč, projekt je zaměřen na provoz dětské skupinky.

Usnesení ZHMP: http://zastupitelstvo.praha.eu/ina2014/tedusndetail.aspx?id=536355Rada hl. m. Prahy schválila dne 6. března 2018 vyhlášení výzvy č. 42 Zvýšení dostupnosti zařízení péče o děti II Operačního programu Praha – pól růstu ČR.

 

Aktuální text výzvy č. 42 – Zvýšení dostupnosti zařízení péče o děti II, platný od 21. 1. 2019

Text výzvy č. 42 – Zvýšení dostupnosti zařízení péče o děti II, platný do 20. 1. 2019

 

Vzor Smlouvy o financování

Vzor Podmínek realizace

 

Povinné přílohy žádosti o podporu, které mají ZÁVAZNOU PODOBU:

 

Specifické pokyny pro žadatele ve výzvě č. 42:

Pokyny k vyplnění žádosti v IS KP14+ u výzvy č. 42 (jednotkové náklady)

 

V souvislosti s vyhlášením výzev upozorňujeme žadatele na související dokumenty, které jsou klíčové pro správné vyplnění žádosti a které doporučujeme pečlivě prostudovat:

 

Žádost o podporu z OP PPR se zpracovává v elektronickém formuláři v IS KP14+, který naleznete na adrese: https://mseu.mssf.cz.

 

Konzultace projektových záměrů probíhají od 7. 3. 2018 do 17. 1. 2019.

 

Souhrnný záznam o docházce dětí a Souhrnný záznam o docházce pečující osoby, která získala v rámci projektu profesní kvalifikaci

vzor Prohlášení o docházce dětí potvrzené rodičem – uvedený vzor není závazný, v případě použití vlastního formuláře je však třeba, aby sestava docházky dítěte byla vyhotovena za každý kalendářní měsíc a prohlášení obsahovalo tyto údaje:

 • registrační číslo projektu,
 • název projektu,
 • název příjemce,
 • identifikační údaje dítěte (jméno, příjmení),
 • údaje o příchodu a odchodu dítěte v konkrétní dny,
 • jméno a příjmení rodiče,
 • datum a podpis rodiče,
 • povinné prvky vizuální identity.

 


Poradíme Vám s touto výzvou

  Jana Olíková
  Projektová manažerka
  jana.olikova@praha.eu Více ...
  Veronika Fialová
  Programová manažerka
  veronika.fialova@praha.eu Více ...
  Martina Vošvrdová
  Projektová manažerka
  martina.vosvrdova@praha.eu Více ...
  Kristýna Hulová
  Projektová manažerka
  kristyna.hulova@praha.eu Více ...
  Gabriela Valová
  Projektová manažerka
  gabriela.valova@praha.eu Více ...
Harmonogram výzev


Semináře


19.6.2019

Seminář pro příjemce – výzva č. 37 (PO4) – termín 19. 6. 2019


Seminář je určen pro příjemce OP PPR: 37. výzvy – Modernizace zařízení a vybavení pražských škol II. Účast na semináři je omezena z kapacitních důvodů, za každého příjemce prosíme přihlašujte maximálně dva zástupce. Program: – pravidla OP PPR pro projekty v realizaci – finanční řízení projektů – vykazování indikátorů –

28.5.2019

Seminář pro žadatele k výzvě č. 49 III.


Seminář je určen potenciálním žadatelům o dotaci ve výzvě č. 49 vyhlášené v rámci Prioritní osy 4. Výzva č. 49 je zaměřena na podporu mateřských, základních a středních škol především ve vztahu vytváření inkluzivního prostředí škol a k začleňování dětí a žáků s odlišným mateřským jazykem (dětí s OMJ). Realizace projektů přispěje k