Pro žadatele

   ***   Vyhlášeny semináře pro žadatele ve výzvě č. 28. Více informací: ZDE   ***   Dne 15. listopadu 2017 byla vyhlášena výzva č. 28 Inkluze a multikulturní vzdělávání. Bližší informace naleznete ZDE.   ***   Vyhlášen třetí seminář pro žadatele ve výzvě č. 36 a 37. Více informací: ZDE   ***   Průběžný stav věcného hodnocení projektů předložených do výzvy č. 20 – stav k 13. 11. 2017 ZDE   ***   Harmonogram výzev na rok 2018 (pracovní návrh) - více informací ZDE   ***   Vyhlášen seminář zaměřený na modul CBA pro žadatele ve výzvě č. 36 a 37. Více informací: ZDE   ***   Vyhlášeny semináře pro žadatele ve výzvě č. 36 a 37. Více informací: ZDE   ***   Dne 25. října 2017 byly vyhlášeny výzvy č. 36 Navýšení kapacity předškolního vzdělávání a zařízení pro poskytování péče o děti II a č. 37 Modernizace zařízení a vybavení pražských škol II. Bližší informace naleznete ZDE.   ***   Rada hl. m. Prahy 17. 10. 2017 schválila projekty ve výzvách č. 25, 27 a 40. Jde o projekty z oblasti „Udržitelná mobilita a energetické úspory“ a „Podpora sociálního začleňování a boj proti chudobě". Více info v rubrice Výzvy.   ***   Došlo k aktualizaci harmonogramu výzev na rok 2016. ZDE   ***   Došlo k aktualizaci harmonogramu výzev na rok 2017. ZDE   ***   Dne 20. září vstoupila v účinnost aktualizovaná pravidla pro žadatele a příjemce.   ***   41. výzva - Dne 19. 9. 2017 vydal ŘO důležité upozornění k výkladu bodu č. 4 dané výzvy. ZDE   ***   Zájemcům nabízíme služby nezávislého ombudsmana pro evropské fondy. Své dotazy zasílejte na: ombudsman@penizeproprahu.cz   ***   

Vzory příloh žádostí o podporu a metodiky pro zpracování příloh žádosti o podporu


Metodika pro zpracování studie proveditelnosti

Metodika Studie proveditelnosti OP PPR_verze 1.8 – pro prioritní osu 1-3 (verze platná od 20. 11. 2017)

Metodika Studie proveditelnosti OP PPR – pro prioritní osu 4 (verze platná od 25. 10. 2017)

Metodika Studie proveditelnosti OP PPR_verze 1.7 (verze platná od 20.9.2017)

Metodika Studie proveditelnosti OP PPR_verze 1.6 (verze platná od 21. 6. 2017), Metodika zpracování studie proveditelnosti – informativní revizní verze: ZDE

Metodika Studie proveditelnosti OP PPR_verze 1.5 (verze platná od 14. 12. 2016)

Metodika Studie proveditelnosti OP PPR_verze 1.4 (verze platná od 29. 9. 2016)

Metodika Studie proveditelnosti OP PPR_verze 1.3 (verze platná od 11. 5. 2016)

Metodika Studie proveditelnosti OP PPR_verze 1.2 (verze platná od 6. 4. 2016)

Metodika Studie proveditelnosti OP PPR_verze 1.1 (verze platná od 25. 1. 2016)

Metodika Studie proveditelnosti OP PPR_verze 1.0 (verze platná před 25. 1. 2016)

 

 

Metodika pro zpracování podnikatelského plánu 

– relevantní pouze pro žadatele v rámci specifického cíle 3.2 a 3.3

Podnikatelský plán_výzva 34_verze 1.3 (aktuální verze platná od 20. 9. 2017)

Podnikatelský plán_výzva 25_verze 1.2 ( verze platná od 17. 10. 2016)

Podnikatelský plán_výzva 18_verze 1.1 (verze platná od 24. 2. 2016)

Podnikatelský plán_výzva 06_verze 1.0 (verze platná do 24. 2. 2016)

 

Pomocná tabulka pro výpočet CBA

Výpočet CBA

 

Podklady pro posouzení finančního zdraví

(Souhlas věcně příslušného člena RHMP, formuláře pro hodnocení finančního zdraví) – Souhlas věcně příslušného člena RHMP předkládá pouze hl. m. Praha. Formulář pro hodnocení finančního zdraví předkládají ostatní subjekty; vzory formuláře se liší dle typu žadatele.

Formulář pro hodnocení finančního zdraví – Městské části (aktuální verze platná od 23. 1. 2017)

Formulář pro hodnocení finančního zdraví – Městské části

Formulář pro hodnocení finančního zdraví – Neziskové a příspěvkové organizace (aktuální verze platná od 23. 1. 2017)

Formulář pro hodnocení finančního zdraví – Neziskové a příspěvkové organizace

Formulář pro hodnocení finančního zdraví – Podnikatelé vedoucí daňovou evidenci (aktuální verze platná od 23. 1. 2017)

Formulář pro hodnocení finančního zdraví – Podnikatelé vedoucí daňovou evidenci

Formulář pro hodnocení finančního zdraví – Podnikatelé vedoucí podvojné účetnictví (aktuální verze platná od 23. 1. 2017)

Formulář pro hodnocení finančního zdraví – Podnikatelé vedoucí podvojné účetnictví

Formulář pro hodnocení finančního zdraví – Start-up (aktuální verze platná od 23. 1. 2017)

Formulář pro hodnocení finančního zdraví – Start-up

Souhlas věcně příslušného člena RHMP 1.0

 

 Informace o vlastnické a ovládací struktuře žadatele

– relevantní pouze pro právnické osoby

Informace o vlastnické a ovládací struktuře žadatele_verze 1.1 (aktuální verze platná od 29. 9. 2016)

Informace o vlastnické a ovládací struktuře žadatele_verze 1.0 (verze platná od 14. 10. 2015)

 

Harmonogram realizace projektu (relevantní pouze pro ESF projekty)

Harmonogram realizace projektu

 

Popis realizačního týmu projektu (relevantní pouze pro ESF projekty)

Charakteristika realizačního týmu projektu

 

Prohlášení o souladu s Národní strategií RIS 3 a Regionální inovační strategií hl. m. Prahy

Prohlášení o souladu s Národní strategií RIS3 a Regionální inovační strategií hl. m. Prahy_verze 1.4 (aktuální verze – platí pro výzvy vyhlášené od 6. 9. 2017)

Prohlášení o souladu s Národní strategií RIS3 a Regionální inovační strategií hl. m. Prahy_verze 1.3 (verze platná od 21. 6. 2017)

Prohlášení o souladu s Národní strategií RIS3 a Regionální inovační strategií hl. m. Prahy_verze 1.2 (verze platná od 29. 9. 2016)

Prohlášení o souladu s Národní strategií RIS3 a Regionální inovační strategií hl. m. Prahy_verze 1.1 (verze platná od 4. 5. 2016)

Prohlášení o souladu s Národní strategií RIS3 a Regionální inovační strategií hl. m. Prahy_verze 1.0 (verze platná do 4. 5. 2016)

 

Čestné prohlášení o splnění podmínek Rámce pro státní podporu výzkumu, vývoje a inovací (2014/C 198/01)

Čestné prohlášení o splnění podmínek Rámce VVI

 

Vyjádření k souladu s aktuální celoměstskou koncepcí nových lokalit P+R

Vyjádření žadateli na požádání vydá Institut plánování a rozvoje hl. m. Prahy, Sekce infrastruktury a krajiny.

Vyjádření k souladu s aktuální celoměstskou koncepcí nových PR

Vyjádření k souladu s aktuálním celoměstským projektem preference

Vyjádření žadateli na požádání vydá Institut plánování a rozvoje hl. m. Prahy, Sekce infrastruktury a krajiny

Vyjádření k souladu s aktuálním celoměstským projektem preference

 

Čestné prohlášení žadatele o podporu o souladu žádosti o podporu s projektovým záměrem předloženým řídicímu výboru ITI

Čestné prohlášení žadatele o podporu

 

Příslib spolufinancování z rozpočtu MČ

(Vzor usnesení Zastupitelstva MČ, Vyjádření zástupce ředitele MHMP) – předkládají městské části hl. m. Prahy

Vyjádření zástupce ředitele MHMP pro finanční oblast_verze 1.0

Návrh usnesení Zastupitelstva městské části k projektu_verze 1.0

 

Prohlášení de minimis

(normální a pro SOHZ – služby obecného hospodářského zájmu)

Čestné prohlášení žadatele o podporu de minimis dle čl. 1407/2013 (verze platná od 30. 8. 2016)

Čestné prohlášení žadatele o podporu de minimis dle čl. 360/2012 (verze platná od 30. 8. 2016)

 

Nepovinné přílohy žádosti o podporu

Níže jsou uvedeny šablony nepovinných příloh žádosti o podporu Klíčové aktivity a Komplementarity, které jsou relevantní pouze pro projekty financované z ESF. Jelikož prostor pro popsání klíčových aktivit v systému IS KP14+ by z pohledu řídicího orgánu mohl být u některých projektů nedostačující, přistoupil ŘO k tomu, že pro tuto část žádosti o podporu připravil nepovinnou přílohu. Tuto přílohu žadatel následně připojí v elektronické podobě k žádosti. Prosíme, abyste se i v této příloze řídili maximálním rozsahem uvedeným u relevantních polí. Příloha nemusí být elektronicky podepsána. Zároveň žadatel může využít šablonu nepovinné přílohy Komplementarity, v rámci které identifikuje a blíže specifikuje komplementární projekt (pouze v případech, kdy je toto relevantní).

Komplementarity  – příloha je momentálně z technických důvodů dostupná pouze v systému ISKP14+.

Klíčové aktivity