Realizované projekty

Upozorňujeme na novou verzi Pravidel pro žadatele a příjemce, verze 4.6, která je dostupná ZDE   ***   Dne 18. února 2020 byly vyhlášeny výzvy č. 46 Podpora sociálních služeb, komunitního života a sociálního bydlení a č. 47 Podpora komunitního života. Bližší informace naleznete ZDE.   ***   Dne 27. 1. 2020 schválila Rada hl. m. Prahy navýšení alokace výzvy č. 42 - Zvýšení dostupnosti zařízení péče o děti II.   ***   

Zlepšení podmínek pro vzdělávání dětí

Prioritní osa:4. Vzdělání a vzdělanost a podpora zaměstnanosti
Specifický cíl:SC 4.1 Navýšení kapacity a zkvalitnění předškolního, základního a středního vzdělávání a zařízení pro poskytování péče o děti do 3 let
Registrační číslo:CZ.07.4.67/0.0/0.0/16_036/0000516
Zaměření projektu:Projekt je zaměřen na vybavení školy pro rozvoj polytechnických dovedností. Realizací projektu bude ve škole vytvořeno ve 4 třídách zázemí pro rozvoj pohybových aktivit dětí, které jsou významným prostředkem pro jejich celkový osobnostní rozvoj, sociální začlenění a rozvoj společenských kompetencí. Realizace projektu přispěje ke zvýšení kvality vzdělávání v oblasti polytechnických dovedností na území MČ Praha 4.
Žadatel:Mateřská škola, Praha 4, Na Zvoničce 13
Partner:-
Výše schválené podpory:1 764 778,00 Kč
Harmonogram:

Datum zahájení projektu: 1. 3. 2018
Datum ukončení projektu: 31. 8. 2018

WWW:msnazvonicce.cz

Cílem projektu je rozvoj klíčových kompetencí dětí a kinestetického učebního stylu prostřednictvím zlepšení vybavení školy. Smysl projektu je v souladu se Školním vzdělávacím programem pro PV a zaměřením školy, dojde k posílení polytechnické výchovy a vytvoření pro cílové skupiny interaktivní, smysluplné a bezrizikové prostředí.