Realizované projekty

Upozorňujeme příjemce projektů v Prioritní ose 3 a 4, že od pátku 15. 11. 2019 od 17 hod do neděle 17. 11. 2019 do 24 hod bude portál ESF včetně IS ESF 2014+ nedostupný. Více zde.   ***   Harmonogram pro rok 2020 je nově zveřejněn zde.   ***   Aktualizace harmonogramu výzev pro rok 2019, více zde.   ***   

Zvýšení kvality vzdělávání pro žáky s odlišným mateřským jazykem na Gymnáziu Duhovka, s.r.o.

Prioritní osa:4. Vzdělání a vzdělanost a podpora zaměstnanosti
Specifický cíl:SC 4.2 Zvýšení kvality vzdělávání prostřednictvím posílení inkluze v multikulturní společnosti
Registrační číslo:CZ.07.4.68/0.0/0.0/17_045/0000827
Zaměření projektu:Projekt je zaměřen na kombinaci následujících témat: personální podpora škol, přímá podpora dětí s odlišným mateřským jazykem a jejich rodičů / zákonných zástupců, projektová výuka, komunitní aktivity a podpora inkluzivního prostředí školy. Cílem aktivit projektu je vytváření inlkluzivního prostředí školy a začleňování žáků s odlišným mateřským jazykem, kteří studují na osmiletém Gymnáziu Duhovka, výchova žáků školy k sociální soudružnosti, chápání a respektování sociokulturní rozmanitosti a vztahu k okolnímu prostředí, k porozumění a toleranci odlišných kultur, podpora rodičů / zákonných zástupců žáků s OMJ a jejich začlenění do života školy.
Žadatel:Gymnázium Duhovka s.r.o.
Partner:-
Výše schválené podpory:1 187 815,00 Kč
Harmonogram:

Datum ukončení projektu: 31. 7. 2020

WWW:www.duhovkagymnazium.cz

Cílem projektu je rozvoj v oblastech, které škola určí jako prioritní pro svůj rozvoj a budoucí směřování v oblasti vytváření proinkluzivního prostředí škol a k začleňování dětí a žáků s odlišným mateřským jazykem.