O programu

Monitorovací výbor

JEDENÁCTÉ ZASEDÁNÍ (14. 5. 2019)

Jedenácté zasedání Monitorovacího výboru OP Praha – pól růstu ČR (dále MV OP PPR) se konalo 14. května 2019. Na tomto zasedání byla projednána a schválena Výroční zpráva za rok 2018 a výroční zpráva k finančním nástrojům, projednána a schválena  revize č. 4 OP PPR, představeny informace k plánované revizi č. 5. Členové MV OP PPR byli informováni o aktuálním stavu realizace OP PPR a o pololetním vyhodnocení strategického realizačního plánu 2019.

Zápis z jednání č. 11

usnesení č. 47- Výroční zpráva za rok 2018 a výroční zpráva k finančním nástrojům

usnesení č. 48- revize č. 4

usnesení č. 49 – pololetní vyhodnocení Strategického realizačního plánu na rok 2019

Programový dokument

DESÁTÉ ZASEDÁNÍ (5. 12. 2018)

Desáté zasedání Monitorovacího výboru OP Praha – pól růstu ČR (dále MV OP PPR) se konalo 5. prosince 2018. Na tomto zasedání byl projednán a schválen Roční komunikační plán OP PPR na rok 2019, projednána a schválena nová kritéria v PO2 (SC 2.3), aktualizován proces schvalování projektů, projednána a schválena Zpráva o plnění EP, projednána a schválena revize č. 3 OP PPR k finančním nástrojům a schválena možnost financovat výdaje vynaložené mimo EU podle čl. 13, odst. 3 nařízení o ESF. Dále byl představen Strategický realizační plán na rok 2019, informace o ročním vyhodnocení SRP 2018, informace o plánovaných revizích, o výsledcích auditů. Členové MV OP PPR byli informováni o aktuálním stavu implementace OP PPR (stav výzev, čerpání programu, stav plnění milníků apod.).

Zápis z jednání č. 10, vč. příloh

usnesení č. 42 – Roční kom. plán na rok 2019

usnesení č. 43 – nová kritérií v PO2 (SC 2.3) a procesu schvalování kritérií

usnesení č. 44 – Zpráva o EP, Strat. realizační plán na rok 2019, roční vyhodnocení Strat. realizačního plánu na rok 2018

usnesení č. 45 – možnosti financovat výdaje vynaložené mimo EU podle čl. 13, odst. 3 nařízení o ESF

usnesení č. 46 – revize č. 3

příloha k usnesení č. 46 – Programový dokument OP PPR, vč. revize č. 3

DEVÁTÉ ZASEDÁNÍ (25. 4. 2018)

Deváté zasedání Monitorovacího výboru OP Praha – pól růstu ČR (dále MV OP PPR) se konalo 25. dubna 2018. Na tomto zasedání byla projednána a schválena Výroční zpráva za rok 2017,  projednána a schválena aktualizace Ročního komunikačního plánu OP PPR na rok 2018, projednána a schválena aktualizace Evaluačního plánu. Dále byly představeny informace o pololetním vyhodnocení SRP 2018 a změnách v revizi č. 2 OP PPR. Členové MV OP PPR byli informováni o aktuálním stavu implementace OP PPR (stav výzev, čerpání apod.).

Zápis z jednání č. 9, vč. příloh

Informace o změně v revizi č. 2 OP PPR

usnesení č. 38 – Výroční zpráva za rok 2017

usnesení č. 39 – aktualizace Ročního komunikačního plánu na rok 2018

usnesení č. 40 – aktualizace Evaluačního plánu

usnesení č. 41 – Pololetní vyhodnocení Strat. realizačního plánu na rok 2018

OSMÉ ZASEDÁNÍ (4. 12. 2017)

Osmé zasedání Monitorovacího výboru OP Praha – pól růstu ČR (dále MV OP PPR) se konalo 4. prosince 2017. Na tomto zasedání byl projednán a schválen Roční komunikační plán OP PPR na rok 2018, projednána a schválena aktualizace kritérií v PO1 (aktivita 1.2.1) a proces schvalování projektů, projednána a schválena Zpráva o plnění EP, včetně přehledu využití doporučení z evaluací. Dále byl představen Strategický realizační plán na rok 2018, informace o ročním vyhodnocení SRP 2017 a představeny závěry První průběžné evaluace OP PPR – evaluační úkoly 3 a 4. Členové MV OP PPR byli informováni o aktuálním stavu implementace OP PPR (stav výzev, čerpání apod.).

Zápis z jednání č. 8

usnesení č. 34 – Roční kom. plán na rok 2018

usnesení č. 35 – aktualizace kritérií v PO1 a procesu schvalování kritérií

usnesení č. 36 – Zpráva o EP

usnesení č. 37 – Strat. realizační plán na rok 2018, roční vyhodnocení Strat. realizačního plánu na rok 2017, První průběžná evaluace OP PPR – úkoly 3 a 4

SEDMÉ ZASEDÁNÍ (19. 10. 2017)

Sedmé zasedání Monitorovacího výboru OP Praha – pól růstu ČR (dále MV OP PPR) se konalo 19. října 2017. Na tomto zasedání byla projednána a schválena revize č. 2 OP PPR a projednána a schválena aktualizace kritérií pro kontrolu přijatelnosti a formálních náležitostí pro projekty využívající zjednodušené metody vykazování financované z ESF v rámci specifického cíle 4.2 prioritní osy 4 OP PPR. Členové MV OP PPR byli informováni o aktuálním stavu implementace OP PPR (stav výzev, čerpání apod.).

Zápis z jednání č. 7, vč. příloh

usnesení č. 32 – revize č. 2

usnesení č. 33 – kritéria SC 4.2

ŠESTÉ ZASEDÁNÍ (14. 6. 2017)

Šesté zasedání Monitorovacího výboru OP Praha – pól růstu ČR (dále MV OP PPR) se konalo 14. června 2017. Na tomto zasedání byla projednána a schválena aktualizace všech kritérií pro kontrolu přijatelnosti a formálních náležitostí a vybraných sad kritérií věcného hodnocení v prioritní ose 1, 2, 3 a 4,  dále schválena aktualizace procesu schvalování projektů, schválena Výroční zpráva za rok 2016. Členové MV OP PPR byli informováni o stavu implementace OP PPR (stav výzev, čerpání, revize č. 2 apod.), o pololetním vyhodnocení Strategického realizačního plánu 2017, o finančních nástrojích, o provedených evaluacích, o plnění evaluačního plánu a o realizované publicitě.

Zápis z jednání č. 6, vč. příloh

usnesení č. 28 – aktualizace kritérií

usnesení č. 29 – Výroční zpráva za rok 2016

usnesení č. 30  – informace o revizi č. 2, finanční nástroje, informace o evaluacích, informace o publicitě, informace o pololetní vyhodnocení Strategického realizačního plánu 2017

PÁTÉ ZASEDÁNÍ (1. 12. 2016)

Páté zasedání Monitorovacího výboru OP Praha – pól růstu ČR (dále MV OP PPR) se konalo 1. prosince 2016. Na tomto zasedání byla projednána a schválena aktualizace kritérií výběru projektů ve všech prioritních osách, schválena aktualizace procesu schvalování projektů, schválena první revize OP PPR, schválen Roční komunikační plán na rok 2017, schválena kritéria pro výběr operací OP PPR v případě finančních nástrojů / fondu fond. Členové MV OP PPR byli informováni o Strategickém realizačním plánu na rok 2017, o ročním vyhodnocení Strategického realizačního plánu na rok 2016, o plnění předběžných podmínek a o předběžném posouzení využití finančních nástrojů.

Zápis z jednání č. 5, vč. příloh

usnesení č. 23 – revize č. 1

usnesení č. 24 – Roční komunikační plán na rok 2017

usnesení č. 25 – aktualizace kritérií a procesu schvalování projektů

usnesení č. 26 – Strategický realizační plán na rok 2017, roční vyhodnocení SRP 2016, posouzení využití finančních nástrojů, předběžné podmínky

usnesení č. 27 – kritéria pro výběr operací v případě finančních nástrojů / fondu fondů

ČTVRTÉ ZASEDÁNÍ (21. 9. 2016)

Čtvrté zasedání Monitorovacího výboru OP Praha – pól růstu ČR (dále MV OP PPR se konalo 21. září 2016. Na tomto zasedání byla projednána a schválena kritéria výběru projektů ve všech prioritních osách pro některé specifické cíle a aktivity, aktualizace kritérií přijatelnosti a formálních náležitostí a aktualizace procesu schvalování projektů.

Zápis z jednání č. 4, vč. příloh 

k usnesení 20_aktivita 1.1.1

k usnesení 20_kritéria KPFN EFRR PO2

k usnesení 20_KPFN EFRR PO2 ITI

k usnesení 20_aktivita 2.1.1 a 2.1.2

k usnesení 20_aktivita 2.1.3

k usnesení 20_aktivita 3.1.1 a 3.1.2

k usnesení 20_aktivita 3.1.3

k usnesení 20_SC3.2

k usnesení 20_KPFN EFRR aktivita 4.1.1-4.1.3, PO3

k usnesení 20_jednotky SC4.3

k usnesení 20_SC4.1

k usnesení 20_KPFN EFRR 4.1.4 a 4.1.5, map

k usnesení 20_aktivita 4.1.4

k usnesení 20_proces schvalování

TŘETÍ ZASEDÁNÍ (22. 4. 2016)

Třetí zasedání Monitorovacího výboru OP Praha – pól růstu ČR (dále MV OP PPR) se konalo 22. dubna 2016. Na tomto zasedání byla schválena kritéria pro výběr projektů v prioritní ose 1 (aktivita 1.1.2, 1.1.3 a 1.2.2), aktualizována kritéria v prioritní ose 4 (SC 4.1), schválena aktualizace procesu schvalování projektů, schválena kritéria pro kontrolu přijatelnosti a formálních náležitostí prioritní osy 1, 2, 3, 4, ITI a pro ESF, schválena Výroční zpráva OP PPR za rok 2015 a schválen Evaluační plán OP PPR pro období 2014 – 2020. Dále byl MV OP PPR informován o pololetním vyhodnocení Strategického realizačního planu OP PPR za období 1. 10. 2015 – 29. 2. 2016, o finančních nástrojích, o plnění předběžných podmínek, o publicitě, činnostech plánovacích komisí, o aktualizaci Statutu MV a o opatřeních proti korupci a podvodům.   » Více

DRUHÉ ZASEDÁNÍ (16. 12. 2015)

Druhé zasedání Monitorovacího výboru OP Praha – pól růstu ČR (dále OP PPR) se konalo 16. prosince 2015. Na tomto zasedání byla schválena kritéria pro výběr projektů v prioritní ose 1 a 2, schválena aktualizace kritérií v prioritní ose 3, schválena aktualizace Jednacího řádu MV OP PPR. Dále byl schválen Roční komunikační plán OP PPR na rok 2016, vzat na vědomí Strategický realizační plán OP PPR na rok 2016 a vzato na vědomí vyhodnocení Strategického realizačního plánu OP PPR na rok 2015.  » Více

PRVNÍ ZASEDÁNÍ (8.9.2015)

První zasedání Monitorovacího výboru OP Praha – pól růstu ČR (dále OP PPR) se konalo 8. září 2015. Na tomto zasedání byla schválena kritéria pro výběr projektů v prioritní ose 3 a 4, metoda výběru projektů, jednací řád výboru OP PPR, Roční komunikační plán OP PPR a vzat na vědomí Strategický realizační plán OP PPR.

Zápis z jednání č. 1, vč. příloh

k usnesení č.1 – JŘ MV OP PPR

k usnesení č.2 – kritéria přijatelnosti a form. náležitostí EFRR

k usnesení č.2 – kritéria přijatelnosti a form. náležitostí ESF

k usnesení č.2 – hodnotící kritéria PO 3 SC 3.3 a PO 4 SC 4.2. a 4.3.

k usnesení č. 2 – hodnoticí kritéria PO3 3.1.1 a 3.1.2.

k usnesení č. 3 – SKS

k usnesení č. 3 – RKoP

k usnesení č. 4 – SRP

 

PER ROLLAM

Per rollam č. 1 (4. 8. 2016) – usnesení č. 19 k vzetí na vědomí Společné komunikační strategie evropských strukturálních a investičních fondů v ČR v programovém období 2014-2020, zde

Per rollam č. 2 (3. 11. 2016) – usnesení č. 22 k projednání aktualizace kritérií pro prioritní osu 1 (SC 1.1, aktivita 1.1.2) OP PPR, zde 

Per rollam č. 3 (19. 9. 2017) – usnesení č. 31 k projednání aktualizace kritérií pro prioritní osu 3 (SC 3.2, 3.1.1 a 3.1.2, 3.1.3) OP PPR, zde

 

Seznam členů a náhradníků členů MV OP PPR naleznete zde.


Archiv informací z minulých programů

Programové období:
2007-2013
OPPA
OPPK
2004-2006
JPD 3
JPD 2

Přehled čerpání z OP PPRMapa projektůDokumenty