Realizované projekty

55. výzva - změna data ukončení příjmu žádostí na 3. 6. 2020 - ZDE   ***   Informace pro příjemce ke koronavirové situaci ZDE   ***   Průběžné informace k předloženým žádostem o podporu do výzvy č. 46 – stav k 7. 4. 2020   ***   BREXIT - do konce roku 2020 je možné zrealizovat stáže do Velké Británie - ZDE   ***   
Filtrovat podle prioritních os:1 2 3 4
Specifický cíl:
Registrační číslo projektu:
Žadatel:
Klíčové slovo:

Pochopení – základ soužití

Hlavním cílem projektu je inkluze žáků se speciálními vzdělávacími potřebami do hlavního vzdělávacího proudu. Chceme přizpůsobit výukové prostředí tak, aby bylo možné co nejvíce naplnit individuální potřeby všech dětí. Účelem je připravit žáky na ty aspekty života, které souvisejí s kulturní a sociální rozmanitostí společnosti a díky poznání a seznámení ...
Více


Výchova k respektu a toleranci

V souladu se záměrem vyhlašovatele je základním cílem a smyslem realizace projektu je rozvoj sociální soudržnosti, pochopení a respektu k sociokulturní rozmanitosti, posílení tolerance vůči jiným kulturám a snižování škodlivých předsudků ve společnosti. Tento základní cíl naplňuje projekt realizací konkrétního cíle, jímž je posílení sociálních a občanských kompetencí konkrétní skupiny ...
Více


Společně v knihovně

Hlavním cílem projektu je zvýšení inkluzivity prostředí veřejných knihoven v Praze tak, aby mohly naplňovat svůj potenciál přirozeného centra integrace a neformálního vzdělávání. To je v souladu se strategií rozvoje Městské knihovny v Praze. Dílčími cíli jsou: 1. vytvoření 5 neformálních center integračních aktivit a neformálního vzdělávání v pobočkách Městské ...
Více


Společným vzděláváním ke společnému soužití

Hlavním cílem projektu je zvýšit kvalitu vzdělávání všech dětí i žáků školy prostřednictvím inkluzivního vzdělávání a celkově vytvořením proinkluzivního a multikulturního prostředí. Dílčími cíli jsou: 1. zohlednit potřeby a realizovat aktivity pro začleňování dětí a žáků s odlišným mateřským jazykem v prostředí multikulturních tříd prostřednictvím práce školních asistentů, individuální podporou ...
Více


Interkulturním vzděláváním a prožitkem k toleranci a respektu

Hlavním cílem projektu je prevence projevů xenofobie, homofobie a rasismu mezi žáky středních škol prostřednictvím posilování klíčových sociálních a občanských kompetencí a zároveň zvyšování kapacit pedagogických pracovníků pro multikulturní výchovu a interkulturní vzdělávání. Projekt je zaměřen na dvě cílové skupiny: žáky a pedagogické pracovníky všech typů středních škol v Praze. ...
Více


Okno do Afriky – Africká odpoledne pro školy

Projekt vytvoří deseti měsíční učební modul pro žáky základních škol pro bližší seznámení a porozumění tématu afrických rozvojových zemí a Afričanů žijících u nás. Program zprostředkuje žákům nové informace o Africe s cílem vzbudit další zájem o tento kontinent. Cílovou skupinou jsou žáci základních škol. V rámci dvouletého projektu budeme ...
Více


Výuka v multikulturním prostředí

Hlavním cílem projektu je prostřednictvím vzdělávání žáků a pedagogů vytvářet proinkluzivní prostředí ve třídách, a tím pomoci zvýšit kvalitu vzdělávání na pražských středních školách. Specifickými cíli projektu je: – rozvoj sociálních a občanských kompetencí žáků středních škol v oblasti demokracie, lidských a občanských práv na základě pochopení současných událostí a ...
Více


Cizinec našinec

Cílem projektu je vytváření proinkluzivního prostředí v 15 základních školách na Praze 6 a začleňování dětí s odlišným sociokulturním kontextem prostřednictvím vzdělávání v oblasti multikulturní výchovy a sociálního rozvoje žáků základní školy. V rámci vzdělávání v hodinách jazykové výuky a občanské nauky chceme dětem představit rozmanitosti různých kultur, zejména zemí ...
Více


Češtinou k inkluzi

Hlavním cílem projektu je posílit proinkluzivnost prostředí na pražských mateřských, základních a středních školách a zvýšit schopnost vzdělávacího systému zohledňovat specifické potřeby dětí a žáků s odlišným mateřským jazykem. Hlavní cíl bude naplňován prostřednictvím následujících specifických cílů: – Zvýšit kompetence pedagogických pracovníků při práci s dětmi a žáky s odlišným ...
Více


Praha je náš nový domov – inkluze žáků cizinců

Projekt je zaměřen na zvýšení kvality vzdělávání prostřednictvím posílení inkluze v multikulturní společnosti. Cílem projektu je inkluze žáků cizinců do českého prostředí, poskytnutí vzdělání těmto dětem, zejména v českém jazyce a prevence rasismu a xenofobie ve společnosti. Usilujeme o zlepšení rovných příležitostí dětí, zejména žáků s odlišným mateřským jazykem. Cílem ...
Více


Nejsme si cizí

Hlavním cílem projektu je inkluze, integrace a snaha poskytnout v různých formách výchovu i vzdělání žáků se specifickými vzdělávacími potřebami na naší škole. Projekt si klade za cíl vytvořit prostředí, které bude vstřícné a otevřené, založené na sociální soudržnosti a vzájemném pochopení, díky čemuž bude snáze probíhat inkluze dětí-cizinců do ...
Více


Učitel v roli Tvůrce

Projekt se zaměřuje na zvyšování kompetencí pedagogických pracovníků, případně dalších pracovníků působících ve vzdělávání pro inkluzivní, inovativní a kvalitní výuku a na vzájemnou výměnu zkušeností v této oblasti. Jeho cílem je poskytnout metodickou podporu při zavedení inkluzivních principů na základních a středních školách v Praze prostřednictvím dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků, ...
Více


Metodická podpora, vzdělávání a zvýšení kapacit odborných pracovníků za účelem inkluze cizinců a menšin na ZŠ Kunratice

Hlavním cílem projektu je vytvořit vhodné podmínky pro maximální začlenění žáků s odlišným mateřským jazykem (dále jen OMJ), tedy cizinců-migrantů a menšin na ZŠ Kunratice. Tento hlavní cíl je rozdělen na dílčí podcíle, které korespondují s aktivitami projektu: Vytvořit jasný metodický rámec pro začlenění žáků s odlišným mateřským jazykem na ...
Více


Multikulturní vzdělávání v Mateřské škole Semínko

Vytvoření proinkluzivního prostředí a zohlednění sociokulturního a jazykového znevýhodnění dětí v mateřské škole. Specifické cíle: – využít zahraničních zkušeností v oblasti multikulturní výchovy prostřednictvím přítomnosti zahraničního experta v naší mateřské škole a účastí na zahraniční stáži – vytvořit a ověřit model práce v mateřské škole v oblasti multikulturní výchovy a integrace – ...
Více


Zvýšení proinkluzivnosti v The International Montessori School of Prague

Cílem projektu je zvýšení proinkluzivity mateřské a základní škole při The International Montessori School of Prague. Dílčími cíly jsou: V rámci Tématu I. „Rozvoj podmínek pro inkluzivní vzdělávání formou zavádění principů multikulturní výchovy v rámci vzdělávacích programů škol“: 1) Rozvoj sociálních a občanských kompetencí 101 žáků mateřské a základní škole ...
Více


Já a můj předsudek

Projekt „Já a můj předsudek“ bude díky dlouholeté zkušenosti lektorů v oblasti práce s dětmi a mladistvými a detailně propracované metodice velice podrobně pracovat s výše uvedenými tématy. Cílová skupina pozná problematiku ve všech jeho oblastech a naučí se nazírat na sebe, své spoluobčany i na své předky s určitým ...
Více


Rozvojem znalostí k toleranci

Projekt si klade za cíl zvýšení kvality vzdělávání na Metropolitní odborné umělecké střední škole Prahy 4 pomocí posílení inkluze v multikulturní společnosti. Tento hlavní cíl lze rozdělit na dvě části: první je inkluze žáků s odlišným mateřským jazykem, kterých je na naší škole zhruba 10 % a toto číslo se ...
Více


Kaleidoskop

Hlavním cílem projektu je zlepšení kvality vzdělávání na Mensa gymnáziu prostřednictvím posílení inkluze a multikulturních témat ve výuce prostřednictvím inovace forem a metod výuky s důrazem na mezipředmětové vazby a průřezová témata. Tento cíl projektu bude naplněn v kontextu následujících vzájemně provázaných dílčích cílů: 1) zlepšení podmínek pro výuku průřezových ...
Více


Multikulturní škola – mezinárodní fiktivní firmy jako nástroj inkluze

Záměrem projektu je zvýšit kvalitu vzdělávání pedagogů a žáků naší střední školy s cílem vytvořit pozitivní proinkluzivní školní klima, ve kterém se zvýší motivace žáků s odlišným mateřským jazykem ke studiu na naší škole a k jejich snazšímu začlenění do společnosti. Splnění tohoto cíle vede přes realizaci klíčových aktivit, do ...
Více


Zipyho a Jablíkovi kamarádi – metodiky pro rozvoj sociálních dovedností

Hlavním cílem projektu je zvýšit kompetence pedagogických pracovníků a dalších pracovníků škol a školských zařízení pro práci s dětmi v heterogenních kolektivech proinkluzivního vzdělávacího systému poskytnutím uceleného komplexu vzdělávání, které zahrnuje dvě unikátní evaluované metodiky z Velké Británie pro práci s dětmi ve věku 5-7 a 7-9 let v oblasti ...
Více