Realizované projekty

Od 2. 10. 2017 do 6. 11. 2017 bude otevřena výzva na nábor zájemců o pozici externí hodnotitel, externí arbitr pro finančně – ekonomickou část věcného hodnocení, více v sekci Pro hodnotitele.   ***   Dne 20. září vstoupila v účinnost aktualizovaná pravidla pro žadatele a příjemce.   ***   Dne 20. září 2017 byly vyhlášeny výzvy č. 34 Podpora komunitního života a sociálního podnikání a č. 35 Podpora sociálních služeb, komunitního života a sociálního bydlení. Bližší informace naleznete ZDE.   ***   Soutěžte s OP PPR od 9. 10. na Hitrádiu City o vstupenky do ZOO a fotoaparát! Více o rozhlasové kampani ZDE.   ***   41. výzva - Dne 19. 9. 2017 vydal ŘO důležité upozornění k výkladu bodu č. 4 dané výzvy. ZDE   ***   Byl přidán další Seminář k 32. výzvě. Více informací ZDE.   ***   Dne 14. 9. 2017 Zastupitelstvo hl. m. Prahy schválilo poskytnutí podpory projektům v 9., 11. a 24. výzvě. ZDE   ***   Dne 14. 9. 2017 Zastupitelstvo hl. m. Prahy schválilo poskytnutí podpory projektu v 40. výzvě. ZDE   ***   Dne 14. 9. 2017 Zastupitelstvo hl. m. Prahy schválilo poskytnutí podpory projektům v 21., 22. a 23. výzvě. ZDE   ***   Od 1.července 2017 jsou uzavřené smlouvy s dodavateli u příjemců, na které se vztahuje zákon č. 340/2015 Sb., o registru smluv, účinné až po jejich zveřejnění v registru smluv.   ***   Ladronkafest přilákal davy návštěvníků, lidé se tu zajímali i o evropské fondy. Najdete se?   ***   Seminář pro žadatele k vyhlášené 32. výzvě ZDE   ***   Dne 6. září 2017 byla vyhlášena výzva č. 32 Podpora transferu technologií a znalostí z výzkumných organizací do praxe III. Bližší informace naleznete ZDE.   ***   Byly zveřejněny pokyny pro modul Veřejné zakázky v IS KP14+. Dokument je ke stažení ZDE.   ***   Dne 30. srpna 2017 byla vyhlášena výzva č. 41 Posílení kapacit pro interkulturní vzdělávání. Bližší informace naleznete ZDE.   ***   Nově nabízíme služby nezávislého ombudsmana pro evropské fondy. Své dotazy zasílejte na: ombudsman@penizeproprahu.cz   ***   Dne 14. 8. 2017 byla u projektů předložených ve výzvě č. 23 ukončena druhá fáze hodnocení a výběru projektů „věcné hodnocení a výběr projektů“. ZDE   ***   Dne 14. 8. 2017 byla u projektů předložených ve výzvě č. 20 ukončena první fáze hodnocení a výběru projektů „kontrola přijatelnosti a formálních náležitostí“. ZDE   ***   Dne 9. 8. 2017 byla u projektů předložených ve výzvě č. 21 ukončena druhá fáze hodnocení a výběru projektů „věcné hodnocení a výběr projektů“. ZDE   ***   Došlo k aktualizaci harmonogramu výzev na rok 2017, provedené změny v harmonogramu se týkají Prioritní osy 2 a 4. Více informací týkajících se změn naleznete v sekci Harmonogram výzev nebo v sekci Pro žadatele.   ***   POZOR! Došlo k aktualizaci Harmonogramu výzev na rok 2016! Změna se týká Prioritní osy 2, kde byla navýšena alokace výzvy č. 13 z 500 mil. Kč na 523 mil. Kč.   ***   
Filtrovat podle prioritních os:1 2 3 4
Specifický cíl:
Registrační číslo projektu:
Žadatel:
Klíčové slovo:

Cizinec našinec

Cílem projektu je vytváření proinkluzivního prostředí v 15 základních školách na Praze 6 a začleňování dětí s odlišným sociokulturním kontextem prostřednictvím vzdělávání v oblasti multikulturní výchovy a sociálního rozvoje žáků základní školy. V rámci vzdělávání v hodinách jazykové výuky a občanské nauky chceme dětem představit rozmanitosti různých kultur, zejména zemí ...
Více


Češtinou k inkluzi

Hlavním cílem projektu je posílit proinkluzivnost prostředí na pražských mateřských, základních a středních školách a zvýšit schopnost vzdělávacího systému zohledňovat specifické potřeby dětí a žáků s odlišným mateřským jazykem. Hlavní cíl bude naplňován prostřednictvím následujících specifických cílů: – Zvýšit kompetence pedagogických pracovníků při práci s dětmi a žáky s odlišným ...
Více


Praha je náš nový domov – inkluze žáků cizinců

Projekt je zaměřen na zvýšení kvality vzdělávání prostřednictvím posílení inkluze v multikulturní společnosti. Cílem projektu je inkluze žáků cizinců do českého prostředí, poskytnutí vzdělání těmto dětem, zejména v českém jazyce a prevence rasismu a xenofobie ve společnosti. Usilujeme o zlepšení rovných příležitostí dětí, zejména žáků s odlišným mateřským jazykem. Cílem ...
Více


Nejsme si cizí

Hlavním cílem projektu je inkluze, integrace a snaha poskytnout v různých formách výchovu i vzdělání žáků se specifickými vzdělávacími potřebami na naší škole. Projekt si klade za cíl vytvořit prostředí, které bude vstřícné a otevřené, založené na sociální soudržnosti a vzájemném pochopení, díky čemuž bude snáze probíhat inkluze dětí-cizinců do ...
Více


Učitel v roli Tvůrce

Projekt se zaměřuje na zvyšování kompetencí pedagogických pracovníků, případně dalších pracovníků působících ve vzdělávání pro inkluzivní, inovativní a kvalitní výuku a na vzájemnou výměnu zkušeností v této oblasti. Jeho cílem je poskytnout metodickou podporu při zavedení inkluzivních principů na základních a středních školách v Praze prostřednictvím dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků, ...
Více


Metodická podpora, vzdělávání a zvýšení kapacit odborných pracovníků za účelem inkluze cizinců a menšin na ZŠ Kunratice

Hlavním cílem projektu je vytvořit vhodné podmínky pro maximální začlenění žáků s odlišným mateřským jazykem (dále jen OMJ), tedy cizinců-migrantů a menšin na ZŠ Kunratice. Tento hlavní cíl je rozdělen na dílčí podcíle, které korespondují s aktivitami projektu: Vytvořit jasný metodický rámec pro začlenění žáků s odlišným mateřským jazykem na ...
Více


Multikulturní vzdělávání v Mateřské škole Semínko

Vytvoření proinkluzivního prostředí a zohlednění sociokulturního a jazykového znevýhodnění dětí v mateřské škole. Specifické cíle: – využít zahraničních zkušeností v oblasti multikulturní výchovy prostřednictvím přítomnosti zahraničního experta v naší mateřské škole a účastí na zahraniční stáži – vytvořit a ověřit model práce v mateřské škole v oblasti multikulturní výchovy a integrace – ...
Více


Zvýšení proinkluzivnosti v The International Montessori School of Prague

Cílem projektu je zvýšení proinkluzivity mateřské a základní škole při The International Montessori School of Prague. Dílčími cíly jsou: V rámci Tématu I. „Rozvoj podmínek pro inkluzivní vzdělávání formou zavádění principů multikulturní výchovy v rámci vzdělávacích programů škol“: 1) Rozvoj sociálních a občanských kompetencí 101 žáků mateřské a základní škole ...
Více


Já a můj předsudek

Projekt „Já a můj předsudek“ bude díky dlouholeté zkušenosti lektorů v oblasti práce s dětmi a mladistvými a detailně propracované metodice velice podrobně pracovat s výše uvedenými tématy. Cílová skupina pozná problematiku ve všech jeho oblastech a naučí se nazírat na sebe, své spoluobčany i na své předky s určitým ...
Více


Rozvojem znalostí k toleranci

Projekt si klade za cíl zvýšení kvality vzdělávání na Metropolitní odborné umělecké střední škole Prahy 4 pomocí posílení inkluze v multikulturní společnosti. Tento hlavní cíl lze rozdělit na dvě části: první je inkluze žáků s odlišným mateřským jazykem, kterých je na naší škole zhruba 10 % a toto číslo se ...
Více


Kaleidoskop

Hlavním cílem projektu je zlepšení kvality vzdělávání na Mensa gymnáziu prostřednictvím posílení inkluze a multikulturních témat ve výuce prostřednictvím inovace forem a metod výuky s důrazem na mezipředmětové vazby a průřezová témata. Tento cíl projektu bude naplněn v kontextu následujících vzájemně provázaných dílčích cílů: 1) zlepšení podmínek pro výuku průřezových ...
Více


Multikulturní škola – mezinárodní fiktivní firmy jako nástroj inkluze

Záměrem projektu je zvýšit kvalitu vzdělávání pedagogů a žáků naší střední školy s cílem vytvořit pozitivní proinkluzivní školní klima, ve kterém se zvýší motivace žáků s odlišným mateřským jazykem ke studiu na naší škole a k jejich snazšímu začlenění do společnosti. Splnění tohoto cíle vede přes realizaci klíčových aktivit, do ...
Více


Zipyho a Jablíkovi kamarádi – metodiky pro rozvoj sociálních dovedností

Hlavním cílem projektu je zvýšit kompetence pedagogických pracovníků a dalších pracovníků škol a školských zařízení pro práci s dětmi v heterogenních kolektivech proinkluzivního vzdělávacího systému poskytnutím uceleného komplexu vzdělávání, které zahrnuje dvě unikátní evaluované metodiky z Velké Británie pro práci s dětmi ve věku 5-7 a 7-9 let v oblasti ...
Více


Crossing Borders

Projekt sleduje dvě hlavní linie, a sice linii vzdělávací a linii asistenční. Jedním z hlavních cílů projektu je zvýšit povědomí žáků a studentů základních a středních škol i pedagogických pracovníků o migraci a jejích příčinách a aktivně je zapojit do procesu integrace na místní úrovni, a to za přímého kontaktu ...
Více


Společně, proinkluzivně a bez předsudků

Globálním cílem projektu je zavedení inkluze/společného vzdělávání na naší škole se vším, co se k tomuto pojmu váže. Tohoto cíle bude dosaženo pomocí níže uvedených dílčích cílů, které zároveň představují jednotlivá proinkluzivní opatření: A) Zlepšení podmínek pro výuku a péči o žáky z řad cizinců – opatření bude naplňováno pomocí ...
Více


Prožitková pedagogika pro multikulturní společnost

Základní cíl projektu lze definovat jako předání klíčových poznatků z oblasti prevence xenofobie, netolerance a násilí žákům základních a středních škol a jejich vybraným pedagogům. Smyslem je poskytnutí návodu, jak podobným negativním a potenciálně velmi rizikovým situacím předcházet a jak se v případě vzniku těchto situací odpovídajícím způsobem zachovat (v ...
Více


Rozvoj kompetencí ve školách

Projekt je zaměřen na zvýšení kvality vzdělávání prostřednictvím posílení inkluze v multikulturní společnosti. Cílem projektu je inkluze žáků cizinců do českého prostředí, poskytnutí vzdělání a poradenství těmto dětem, prevence rasismu a xenofobie ve společnosti. Usilujeme o zlepšení rovných příležitostí žáků s odlišným mateřským jazykem. Během realizace projektu podpoříme vzájemné učení ...
Více


Inspirace pro inkluzi na pražských školách

Cílem projektu je zvýšit kvalitu vzdělávání prostřednictvím rozvoje a posílení inkluzivního vzdělávání na 5 základních a 3 středních školách, které splňují kritéria programu a podporovat rozvoj sociálních a občanských kompetencí u 2800 žáků a 140 pedagogů. Indikátory naplnění cíle: a) Informování 30 ředitelů a řídících pracovníků o právním a metodologickém ...
Více


Držíme krok…

Hlavním cílem je nabídnout pražským základním školám pomoc v rozvoji svých podmínek pro inkluzívní vzdělávání. Konkrétně aktivity projektu podpoří pedagogy v oblasti strategického plánování a zavádění principů multikulturní výchovy do vzdělávacích programů škol a zvýší kompetence pedagogických pracovníků pro inkluzivní výuku v kurzech dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků. Dílčími cíli projektu, ...
Více


Mosty k porozumnění

Celkovým cílem je přispět k posílení inkluze migrantů do společnosti a k porozumění a toleranci různých kultur prostřednictvím dílčích cílů: Zlepšit jazykové dovednosti min. 60 dětí/žáků s odlišným mateřským jazykem formou individuální podpory a přispět tak k jejich začlenění. Zvýšit proinkluzivnost min. v 10ti třídách, min. v 6ti školách; předpoklad ...
Více